Blog

7 czerwca 2018

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO PRZEZ NOTARIUSZA

W dobie globalizacji coraz więcej z nas podejmuje decyzję o zamieszkaniu i pracy za granicą. Chociaż nie trzeba mówić, że tak istotne posunięcie wymaga znacznych przygotowań, istnieje również wiele działań praktycznych, które należy podjąć, aby uzyskać wizę.
Notariusz może często pomóc w poświadczeniu i legalizacji dokumentów wymaganych do ubiegania się o wizę. W wielu przypadkach przesiedlenia istnieje potrzeba notarialnego (tj. poświadczenia przez notariusza) poświadczenia wykształcenia, a w szczególności dyplomu lub dyplomu magisterskiego.

1) Proces weryfikacji.

W celu notarialnego poświadczenia odpisu (lub w niektórych przypadkach oryginału) dyplomu, notariusz musi zazwyczaj sprawdzić jego autentyczność. Proces ten polega na skontaktowaniu się z wydziałem spisów lub ewidencji uczelni w celu potwierdzenia, że dokument został wydany.
Okres oczekiwania na weryfikację dokumentu jest bardzo różny w poszczególnych instytucjach, podobnie jak ich wymagania. Niektóre instytucje, które wydały certyfikat ukończenia studiów wyższych, mogą go sprawdzić w ciągu kilku minut, podczas gdy inne mogą potrzebować kilku tygodni na potwierdzenie autentyczności certyfikatu. Niektóre uczelnie pobierają niewielkie opłaty za weryfikację w celu wystawienia takiego potwierdzenia. Szkoły średnie, uczelnie wyższe i uniwersytety zazwyczaj proszą o wyrażenie zgody na ujawnienie tych informacji osobom trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z tym należy wypełnić i podpisać pismo o wyrażeniu zgody, aby umożliwić notariuszowi kontakt z instytucją(-ami) w Twoim imieniu.

2) Poświadczenie dokumentu.

Po zweryfikowaniu przez notariusza autentyczności zaświadczenia, będzie on mógł poświadczyć jego kopię. Notariusz sporządzi akt notarialny potwierdzający, że dokument jest prawdziwą kopią oryginału zaświadczenia. W razie potrzeby notariusz stwierdza również, że sprawdził autentyczność oryginału dyplomu oraz że instytucja, która go wydała, jest instytucją akredytowaną. Po złożeniu pieczęci i podpisu na dokumencie, notariusz zobowiązuje się do bezpiecznego dołączenia do aktu notarialnego kopii dyplomu.
Jeżeli oryginał świadectwa jest poświadczony notarialnie, to poświadczenie notarialne będzie musiało być dołączone do oryginału, a nie do kopii, a brzmienie świadectwa notarialnego będzie nieco inne. Najlepiej jest sprawdzić u odbiorcy, czy odpis notarialny jest wystarczający; w przeciwnym razie może być konieczne zamówienie nowego certyfikatu na uczelni, aby zachować go do wglądu. Należy pamiętać, że niektóre uczelnie pobierają opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

3) Legalizacja.

Podczas gdy notariusz może pomóc w poświadczeniu autentyczności dyplomu, często nie wystarczy to do wykorzystania za granicą lub do celów wizowych. W krajach, które są stronami konwencji haskiej z 1961 r., dokumenty często muszą być zalegalizowane przez Biuro Spraw Cudzoziemców i Wspólnoty Narodów w celu uzyskania poświadczenia dokumentu. W przypadku krajów, które nie są stronami konwencji, dokumenty mogą również wymagać dodatkowej legalizacji w odpowiednim konsulacie lub ambasadzie.
Podczas gdy opłaty pobierane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców są takie same niezależnie od kraju przeznaczenia dokumentu, opłaty pobierane przez konsulat lub ambasadę znacznie się różnią w zależności od kraju. Na przykład, podczas gdy ambasada jednego kraju pobiera obecnie opłatę w wysokości 150 zł w celu zalegalizowania świadectwa ukończenia studiów, opłata w ambasadzie innego kraju wynosi obecnie 100 zł za każdy dokument.
Należy pamiętać, że Urząd do Spraw Cudzoziemców nie zalegalizuje, a notariusz może nie być w stanie poświadczyć świadectw akademickich wydawanych przez instytucje, które nie są honorowane. Dokumenty wydane przez instytucje akademickie można znaleźć w wykazie uznanych urzędów. W przypadku świadectw akademickich wydawanych poza krajem notariusz może być zmuszony do przeprowadzenia dalszych czynności w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu i uznania instytucji. W przeciwnym razie notariusz może jedynie poświadczyć kopię dokumentu za zgodność z oryginałem, stwierdzając, że autentyczność oryginału dokumentu nie została potwierdzona.

4) Tłumaczenie.


W zależności od miejsca, w którym dokumenty będą używane, może być konieczne ich przetłumaczenie na język urzędowy danego kraju. Warto zapytać o potrzebę tłumaczenia na początku procesu, ponieważ czasami wygodniej jest zorganizować tłumaczenie jako pierwszy krok na tej drodze. Należy pamiętać, że proste tłumaczenia często nie są wystarczające i w zależności od kraju docelowego mogą być wymagane tłumaczenia przysięgłe lub tłumaczenia poświadczone przez notariusza. Zwróć się do notariusza, jeśli otrzymałeś wniosek o tłumaczenie przysięgłe lub notarialne.
Więcej informacji na temat dokumentów, które możemy dla Państwa notarialnie poświadczyć, znajdą Państwo w części dotyczącej sporządzania aktów notarialnych na naszej stronie internetowej, a także na temat procedury legalizacji w części dotyczącej legalizacji na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. Aby zadać nam pytania lub dowiedzieć się o naszych usługach i opłatach, skontaktuj się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego.

Notariusz
O autorze tom.janowski